Vad är en digital arbetsplats och hur fungerar den?

"Vad är en digital arbetsplats?", "Vad är en strategi för en digital arbetsplats?"
och "Hur skapar man en digital arbetsplats".
Det är några av de frågor vi ofta får.
På den här sidan hittar du vanliga frågor om digitala arbetsplatser från våra kunder och våra svar.

Digitala arbetsplatser - allt du behöver veta

En digital arbetsplats är en virtuell form av den traditionella fysiska arbetsplatsen, där människor utför sina arbetsuppgifter och kommunicerar och samarbetar genom en kombination av digitala applikationer, nätverk och molnapplikationer.

En digital arbetsplats kan byggas upp på olika sätt. Det kan vara så enkelt som e-post, en applikation för onlinemöten, molnlagring och kanske snabbmeddelanden och kunskapsdelning via en applikation för sociala medier. Allt beror på organisationens behov och vilken typ av arbete som utförs. Normalt består en digital arbetsplats av en blandning av applikationer för skrivbord, samarbete, kommunikation, möten, meddelanden, säkerhet, hantering, analys och lagring. En framgångsrik implementering av en digital arbetsplats kommer att öka en organisations flexibilitet och prestanda, och i slutändan dess kompetens, innovation, sammanhållning och lönsamhet.

Många sätter likhetstecken mellan den digitala arbetsplatsen och intranätet. Det är inte samma sak, men ett intranät innehåller många av den digitala arbetsplatsens funktioner. Om det är integrerat med alla de verktyg som organisationen använder dagligen kommer det mer eller mindre att utgöra hela den digitala arbetsplatsen.

Vad är en digital arbetsplats?

En digital arbetsplats är en uppsättning applikationer och verktyg som anställda kan använda för att få sina aktiviteter och uppgifter gjorda. Den digitala arbetsplatsen erbjuder personliga, rollbaserade tjänster samt de applikationer och samarbetsverktyg som krävs för att medarbetarna ska kunna arbeta på vilken enhet som helst, var som helst. För att uppnå detta använder digitala arbetsplatser mobilitetstjänster och digital teknik för att öka medarbetarnas engagemang.

Vad är digital transformation på arbetsplatsen?

Digital transformation, eller omvandling, på arbetsplatsen definieras som integrering av digital teknik i praktiskt taget alla delar av en organisations eller ett företags processer, vilket i grunden förändrar dess verksamhet och hur värde skapas.

Digital transformation är också en fråga om kulturell förändring eftersom det kräver att organisationer förändrar sina sätt att tänka och arbeta, utmanar gamla vanor och långvariga affärsprocesser och utforskar nya metoder, idéer och innovationer.

Varför behöver man en digital arbetsplats?

Det finns en oändlig lista med anledningar till varför en organisation eller ett företag bör investera i en modern digital arbetsplats. Till att börja med måste man helt enkelt göra det om man vill locka till sig de bästa talangerna. Över hela världen vänjer sig människor vid att arbeta i moderna digitala och online-miljöer. I efterdyningarna av pandemin förväntar sig många kunskapsarbetare idag en viss grad av digitalisering och avvisar jobb som inte erbjuder en flexibel och hybrid arbetsmodell.

För det andra kommer en digital arbetsplats med all säkerhet att öka din organisations flexibilitet, effektivitet, produktivitet, smidighet, transparens, innovation och övergripande prestanda. Processer kommer att utföras mer effektivt och i stor utsträckning automatiskt, kommunikation och samarbete kommer att löpa smidigare, anställda kommer att lägga mindre tid på att söka efter information, samtal och verktyg och mer tid på att förbättra verksamheten, interna och externa relationer kommer att stärkas och kostnader som vanligtvis hänförs till den traditionella arbetsplatsen, såsom kontorshyra, resekostnader mm., kan minskas.

Varför är en digital arbetsplats viktig för företag?

Ett företag utan en digital arbetsplats skulle vara som en bil utan hjul. Det skulle inte komma någonstans. I vår moderna värld använder praktiskt taget alla företag, organisationer, konsumenter, leverantörer, banker och andra finansiella institutioner digitala applikationer och onlineapplikationer för att göra affärer, lösa problem, kommunicera, samarbeta och genomföra affärsprocesser. En digital arbetsplats består i sin enklaste form av e-post och kanske några kalender-, mötes-, kommunikations- och samarbetsapplikationer. Alla dessa är nödvändiga för att göra affärer i en digitaliserad och uppkopplad värld.

Fördelar med en digital arbetsplats

En digital arbetsplats innebär en mängd fördelar för en organisation. Med en digital arbetsplats kan du:

 • Öka effektiviteten och produktiviteten. Medarbetarna får jobbet gjort snabbare och med färre fel. Genom att använda automatiserings- och AI-teknik kan många rutinbaserade och även mer sofistikerade processer automatiseras, vilket eliminerar kostnader och tidskrävande manuellt arbete.

 • Förbättra sökbarhet och kvalitet. Genom att ha all information och alla dokument tillgängliga på ett och samma ställe och via sökmotorer, skrivbord, samarbetsprogram och andra digitala applikationer minskar den tid och ansträngning som användarna lägger på att leta efter saker. Med rätt verktyg för projekt-, ärende- och processtyrning förbättras kvaliteten på organisationens prestationer. Kvaliteten på processer, produkter och tjänster kommer också att gynnas av en högre grad av digitalisering eftersom det lämnar mindre utrymme för fel, upptäcker avvikelser snabbare och stimulerar innovation på grund av ökad transparens och kunskapsdelning.

 • Öka medarbetarnas tillfredsställelse, flexibilitet och skalbarhet. En digital arbetsplats ökar medarbetarnas flexibilitet och ger dem möjlighet att bättre balansera sina liv genom att de kan arbeta var och när det passar dem bäst. Detta tenderar att öka medarbetarnas tillfredsställelse och lojalitet. Det ger också företaget och organisationen ökad flexibilitet och skalbarhet för att växa och ta tillvara nya affärsmöjligheter eller anpassa sig till oväntade störningar i verksamheten.

 • Öka transparensen och sammanhållningen. Att samla all kommunikation, information, dokument, mediefiler, verktyg och andra resurser på ett ställe gör det lättare för medarbetarna att få tillgång till och hitta allt de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. Om informationen är tillgänglig för alla skapas “en enda version av sanningen”, vilket förstärker informationens ’tillförlitlighet och pålitlighet. Därmed förhindras onödiga feltolkningar, falska nyheter och dåliga beslut baserade på felaktig information. Och när alla får tillgång till samma information samtidigt och enkelt kan diskutera frågor via t.ex. ett socialt medieverktyg som Yammer, stärks den organisatoriska sammanhållningen.

 • Attrahera digitala talanger. En digital arbetsplats är helt enkelt en hygienfaktor för människor som värdesätter balans mellan arbete och fritid och har en hybrid- eller distansarbetsmodell som en förutsättning för att ens överväga ett jobb. Dessa potentiella talanger är ofta väl insatta i molntjänster, sociala medier och andra moderna applikationer för kommunikation och samarbete online. Om du vill ha dem ombord måste du tillgodose deras behov.

 • Minska omkostnaderna. Med en komplett virtuell arbetsplats kan du skära ner på resekostnader, kontorshyra och andra kostnader som kommer med ett kontor.

 • Öka resultatet. En digital arbetsplats och affärsmodell leder till olika kostnadsbesparingar och ger organisationen möjlighet att påskynda processer, lärande, innovation och utveckling, försäljning och time-to-market. Som ett resultat kommer den övergripande prestandan att förbättras, vilket ökar vinsten.

Vad är en strategi för en digital arbetsplats?

Nyckeln till en framgångsrik digital arbetsplats ligger i ett effektivt genomförande av en digital arbetsplatsstrategi som driver på en verklig kulturförändring. Det är kulturen som i slutändan avgör i vilken utsträckning medarbetarna kommer att använda sig av den digitala arbetsplatsen och hur den kommer att förbättra organisationens resultat. För att kunna utveckla en strategi för en digital arbetsplats som leder till framgång måste man först ta reda på hur medarbetarna föredrar att arbeta. Det är meningslöst att försöka implementera en strategi som ser bra ut på pappret, passar alla eller innehåller den senaste tekniken. Börja med att prata med organisationen och utarbeta din strategi därefter.

En strategi för en digital arbetsplats bör omfatta fyra områden:

 • Anställda. Det är detta det handlar om - att bygga en digital miljö som hjälper de anställda att arbeta mer effektivt och att kommunicera, samarbeta, lära, växa och knyta kontakter bättre och med mindre ansträngning. Målet är att förbättra medarbetarupplevelsen, skapa relationer över organisatoriska och geografiska gränser och möjliggöra synergisk kunskapsdelning.

 • Teknik. Det är uppenbart att det är tekniken som möjliggör den digitala arbetsplatsen. De flesta organisationer har redan en digital verktygslåda på plats som innehåller olika applikationer som e-post, skrivbordsapplikationer etc. Denna verktygslåda måste innehålla all den teknik som behövs för att stödja affärsplanen och de arbetssätt som en grundlig undersökning av medarbetarnas behov och preferenser kommer fram till.

 • Kontroller. Detta handlar om de styrningsstrukturer och ledningsprocesser som behövs för att hålla den digitala arbetsplatsen uppdaterad, robust, säker och hälsosam. Informationsflödet måste också överensstämma med organisationens policyer och branschregler.

 • Mål. Som med alla större investeringar är det viktigt att ha en tydlig vision av slutmålet. Annars kanske du investerar i en ny plattform och applikationer som inte ger förväntat resultat. Din vision för den digitala arbetsplatsen måste stämma överens med affärsmål och organisationens behov och önskemål. Prata med medarbetarna och gör hemläxan innan du börjar skissa på ramarna för den digitala arbetsplatsen.

Vilka är de olika komponenterna i en digital arbetsplats?

Verktygslådan för att skapa en framgångsrik digital arbetsplats kan delas in i åtta kategorier:

 • Produktivitet: Applikationer som hjälper anställda att utföra sina uppgifter effektivt, t.ex. skrivbordsapplikationer som Microsoft Word, Excel och PowerPoint, etc.

 • Affärsapplikationer: Online- eller lokala lösningar som ERP, HR-system, ledningssystem och CRM.

 • Kommunikation: Applikationer som gör det möjligt för både ledning och anställda att publicera, distribuera och dela information, t.ex. intranät, e-post, bloggar och informationsspecifika portaler.

 • Samarbete: Lösningar som stödjer effektiva interna samarbeten som är enkla att hantera och att samarbeta kring och dela information, planer och filer med. Dessa lösningar inkluderar communities, team- och samarbetsytor, online-möten, wikis och appar för sociala medier för företag.

 • Meddelanden: Applikationer för snabb kommunikation, t.ex. plattformar för chatt/direktmeddelanden, mobila meddelanden och mikrobloggar.

 • Anslutningsmöjlighet/Konnektivitet: Lösningar som hjälper anställda att snabbt hitta och kontakta experter och kollegor i hela organisationen, till exempel medarbetarkataloger, personliga profiler och organisationsscheman.

 • Kunskap och innovation: Lösningar som gör det möjligt för organisationen att samla och dela kunskap och att få feedback och idéer från de anställda för att driva förbättringar och innovation, till exempel kunskapsbaser och communities, FAQ, omröstningar och enkätapplikationer.

 • Mobilitet: Verktyg och applikationer som gör att de anställda kan arbeta var som helst, som surfplattor, smartphones, bärbara datorer, fjärrscanners, VPN-nätverk, responsiva intranät och intranät som är tillgängliga via inbyggda mobilappar etc.

 

Hur skapar man en digital arbetsplats?

När man bygger en digital arbetsplats är det viktigt att förstå att det handlar om så mycket mer än bara teknik. Det är i grunden en kombination av tre viktiga element: teknik, fysiska utrymmen (kontor, hem, hotell, kaféer, delade kontor etc.) och kultur. Ramverket för den digitala arbetsplatsen måste omfatta alla dessa element. Om du bygger en lösning som inte tar hänsyn till att hälften av arbetskraften är på resande fot större delen av tiden är det mycket troligt att investeringen kommer att misslyckas.

Som nämndes i frågan "Vad är en digital arbetsplatsstrategi?" ovan kommer organisationens kultur att avgöra i vilken utsträckning medarbetarna kommer att använda den digitala arbetsplatsen och hur den kommer att förbättra organisationens resultat. Med detta i åtanke skulle en färdplan för att skapa en framgångsrik digital arbetsplats kunna se ut på följande sätt:

 1. Ta reda på nuläge, behov och preferenser. Identifiera organisationens nuvarande processer, verktyg och arbetssätt och ta reda på hur de skulle föredra att arbeta för att kunna välja rätt lösning för din digitala arbetsplats.

 2. Involvera alla delar av organisationen i byggprocessen. Samla teamet för den digitala arbetsplatsen från alla hörn av organisationen och med rätt interna och externa nyckelintressenter. Kom ihåg att det inte "bara handlar om IT"! HR är förmodligen din viktigaste allierade i det här projektet. En annan viktig faktor för en framgångsrik digital arbetsplats är hur den stödjer medarbetarna i deras dagliga kontakt med kunder, leverantörer och andra externa parter.

 3. Skapa en strategi i linje med din vision och dina mål. Bygg en strategi med tydligt definierade mål i linje med din organisations behov och preferenser. Var tydlig med hur initiativet för en digital arbetsplats kommer att ge affärsnytta, t.ex. ökad produktivitet, effektivitet, kund- och medarbetarnöjdhet etc.

 4. Välj rätt plattform och verktyg. Implementera en plattform och verktyg som ger en enhetlig användarupplevelse, stärker den organisatoriska sammanhållningen och uppfyller era mål och behov.

 5. Hitta en katalysator för förändring och implementera förändringsledning. Det är alltid svårt för människor att förändra sitt sätt att arbeta och att ta till sig ny teknik. Men om belöningen är tillräckligt attraktiv kommer de att göra jobbet. Försök ta reda på vad som skulle påskynda förändringsprocessen, vilka smärtlindrare den nya digitala arbetsplatsen har i beredskap för dem, och berätta för dem hur de kan få det. Undersökningar, workshops, utbildningsprogram och informationskampanjer kommer att sätta hjulen i rullning.

 6. Skapa en process för kontinuerlig förbättring. Upprätta och följ upp resultatmått i linje med strategin för den digitala arbetsplatsen. Genomför regelbundna medarbetarundersökningar och skapa automatiska rapporter om användarnas beteende för att få en god förståelse för hur de använder den digitala arbetsplatsen och hur den kan förbättras. Det här är ett projekt som aldrig tar slut. Kontinuerliga förbättringar är avgörande för en sund och framgångsrik digital arbetsplats.

Den digitala arbetsplatsen och medarbetarupplevelse

Det finns en relativt ny akronym i HR- och IT-jargongen: "DEX". Det är en förkortning av Digital Employee Experience och beskriver hur arbetsgivarens tekniska miljö påverkar medarbetarna. Om IT-miljön till exempel upplevs som svårnavigerad, belamrad med svåranvända verktyg, erbjuder dåliga sökalternativ och stöds av ett osynligt IT-team är chansen stor att din DEX inte är särskilt bra. Men om medarbetarna känner sig bekväma med de verktyg som tillhandahålls, lätt kan hitta information eller andra resurser och sällan har några problem med tekniken är DEX-indexet förmodligen mycket högt.

Så varför är det viktigt att känna till DEX? Jo, om ditt initiativ för en digital arbetsplats inte ger de resultat du förväntat dig kommer dina DEX-undersökningar sannolikt att ge dig de svar du letar efter. Genom att fokusera på din organisations DEX-index och vidta lämpliga åtgärder för att förbättra det kommer du att se en ökning av produktiviteten, samarbetsresultaten, engagemanget samt medarbetarnas tillfredsställelse och lojalitet. Allt detta leder till ökad lönsamhet.

 

De fem främsta skälen att bygga en digital arbetsplats

Det finns många anledningar till varför ett företag eller en organisation bör bygga en modern digital arbetsplats. Det främsta skälet är att du egentligen inte har något val eftersom praktiskt taget alla företag, kommuner, myndigheter och andra typer av organisationer har en digital plattform för kommunikation, samarbete och affärsutbyte. Utöver det ger en digital arbetsplats dig till exempel möjlighet att:

 1. Öka effektiviteten och produktiviteten. Medarbetarna får sitt jobb gjort snabbare och med färre fel. Genom att använda automatiserings- och AI-teknik kan många rutinbaserade och även mer sofistikerade processer automatiseras, vilket eliminerar kostnader och tidskrävande manuellt arbete.

 2. Förbättra sökbarhet och kvalitet. Att ha all information och alla dokument tillgängliga på ett ställe och via sökmotorer, skrivbord, samarbete och andra digitala applikationer minskar den tid och ansträngning som användarna lägger på att leta efter saker. Med rätt verktyg för projekt-, ärende- och processtyrning kommer kvaliteten på organisationens resultat att förbättras. Kvaliteten på processer, produkter och tjänster kommer också att gynnas av en högre grad av digitalisering eftersom det lämnar mindre utrymme för fel, upptäcker avvikelser snabbare och stimulerar innovation på grund av ökad transparens och kunskapsdelning.

 3. Ökad medarbetarnöjdhet, flexibilitet och skalbarhet. En digital arbetsplats ökar medarbetarnas flexibilitet så att de bättre kan balansera sina liv genom att kunna arbeta var och när det passar dem bäst. Detta tenderar att öka medarbetarnas tillfredsställelse och lojalitet. Det ger också företaget och organisationen ökad flexibilitet och skalbarhet för att växa och ta tillvara nya affärsmöjligheter eller anpassa sig till oväntade störningar i verksamheten.

 4. Öka transparens och sammanhållning. Att samla all kommunikation, information, dokument, mediefiler, verktyg och andra resurser på ett ställe gör det lättare för de anställda att komma åt och hitta allt de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. Om informationen är tillgänglig för alla skapas "en enda version av sanningen", vilket förstärker informationens tillförlitlighet och pålitlighet. Därmed förhindras onödiga feltolkningar, falska nyheter och dåliga beslut baserade på felaktig information. Och när alla får tillgång till samma information samtidigt och enkelt kan diskutera frågor via t.ex. ett socialt medieverktyg som Jammer, kommer den organisatoriska sammanhållningen att stärkas.

 5. Öka slutresultatet. En digital arbetsplats och affärsmodell leder till olika kostnadsbesparingar och ger organisationen möjlighet att påskynda processer, lärande, innovation och utveckling, försäljning och time-to-market. Som ett resultat kommer den övergripande prestandan att förbättras, vilket ökar vinsten.

Utmaningarna med en digital arbetsplats

De utmaningar som uppstår när man inför en digital arbetsplats varierar från ett företag eller en organisation till en annan. Det beror på bransch och arbetsområde, organisationens storlek och om den sträcker sig över nationsgränser samt på dess kultur. Några av de vanligaste utmaningarna är:

 • Förändringsmotstånd. Ingen vill ändra de verktyg de använder och sitt sätt att arbeta om de är bekväma med det. Särskilt om det innebär att man måste få saker gjorda i ett långsammare tempo, samtidigt som man lär sig och tillbringar dagar i utbildningsprogram. Det är viktigt att företagets ledning främjar en ny kultur för förändring och visar medarbetarna hur den digitala arbetsplatsen, med sina smarta verktyg, kan hjälpa dem att lösa vardagliga uppgifter mer effektivt.

 • Digitala kompetensbrister. Om de anställda inte vet hur de ska dra full nytta av alla nya verktyg kommer de förväntade resultaten att utebli. Adekvat utbildning på medarbetarnas villkor är avgörande för framgången på den digitala arbetsplatsen.

 • Migrering från äldre system. Många organisationer tycker att det är svårt att helt skippa sina äldre system och andra verktyg som användarna är vana vid när de migrerar till den nya digitala arbetsplatsen. Vissa försöker implementera den nya plattformen utan att ändra sina befintliga system och processer. Det leder till förvirring och skapar sannolikt flera datasilos. Om du inte kan släppa taget om några av dina gamla system, se till att bara integrera dem som inte backas upp av nya applikationer på den digitala arbetsplatsen.

 • Säkerhet. Att implementera en ny eller moderniserad digital arbetsplats innebär ofta att flytta mer data till molnet så att det blir lättare för användarna att få tillgång till information och att arbeta var som helst och på vilken enhet som helst. Det innebär att datasäkerhet blir en oerhört viktig byggsten i skapandet av den digitala arbetsplatsen. Det bästa och enklaste sättet att övervinna denna ganska stora utmaning är att implementera en standardiserad plattform som är utrustad med alla nödvändiga säkerhetsfunktioner, riktlinjer och processer.

 • Informationsöverflöd och dålig sökbarhet. En digital arbetsplats har den irriterande vanan att svälla med tiden. Mer information, dokument och filer läggs ständigt till och med en uppsjö av kommunikations-, samarbets- och meddelandeapplikationer kan mängden information, meddelanden och konversationer bli överväldigande.

  Ju större mängd infomation, desto mer sannolikt är det att medarbetarna missar viktiga nyheter och information, och att de blir digitalt utmattade, vilket kommer att ha en negativ inverkan på produktiviteten. För att undvika denna kontraproduktiva ansamling av information måste ni införa strikta lean-rutiner för varje aspekt av informationshanteringen, från publicering av ny information till radering och arkivering. Tänk också två gånger innan ni inför ännu en samarbets-, sociala medier- eller meddelandeapplikation.

  Att säkerställa att sökfunktionerna håller hög prestanda och funktionalitet är också av yttersta vikt för att öka den digitala arbetsplatsens popularitet och medarbetarnas effektivitet och produktivitet. Dålig sökbarhet är ett av de största hindren för en framgångsrik digital arbetsplats.

 • Organisatoriska silos. En av den digitala arbetsplatsens mest frigörande krafter är förmågan att förena och föra organisationen närmare varandra. När alla får tillgång till samma information samtidigt och kan kommunicera och samarbeta enkelt med vem som helst kommer den organisatoriska sammanhållningen att stärkas. Men för att detta ska ske måste organisatoriska silos avlägsnas. De gör en organisation motståndskraftig mot förändringar och hindrar medarbetare och enheter från att kommunicera och samarbeta effektivt.

Så här förbättrar du din digitala arbetsplats

När du har implementerat en ny eller moderniserad digital arbetsplats kan du inte lägga fötterna på bordet. Du har bara gått vidare till nästa fas, som är styrning och kontinuerlig förbättring.

Utvecklingen av en digital arbetsplats är aldrig färdig. Kontinuerlig förbättring är avgörande för en sund, hållbar och framgångsrik digital arbetsplats. Därför måste ni skapa förvaltningspolicyer och fastställa och följa upp mål som är anpassade till er strategi för den digitala arbetsplatsen. Som en del av detta arbete bör du genomföra återkommande medarbetarundersökningar och skapa rapporter om användarbeteendet för att få en god förståelse för hur medarbetarna använder den digitala arbetsplatsen och hur den kan förbättras. Det är också klokt att inrätta ett förvaltnings- och förbättringsteam med viktiga intressenter från alla delar av organisationen, så att alla aspekter av användarnas beteenden och behov täcks in.

Exempel på digitala arbetsplatser

Precio Fishbone hjälper företag och organisationer över hela världen att skapa, förbättra, modernisera och förvalta digitala arbetsplatser. Med vår prisbelönta intranätplattform Omnia kan vi leverera en komplett lösning för intern information, kommunikation och samarbete. Och med dess kraftfulla integrationsmöjligheter kan du smidigt integrera både interna och externa applikationer, vilket ger de anställda en enhetlig upplevelse av den digitala arbetsplatsen. Läs om våra kunders förstklassiga intranät och digitala arbetsplatser för att få inspiration till ditt företags initiativ för en modern digital arbetsplats.

Varför ska du välja Omnia som din plattform för den digitala arbetsplatsen?

Den prisbelönta intranätplattformen Omnia erbjuder hög prestanda och en intuitiv, personlig och uppgiftsorienterad användarupplevelse på alla typer av enheter. Med komplett intranätfunktionalitet tillgodoses både enkla och komplexa publiceringsscenarier samtidigt som det är enkelt att hålla användarna informerade om det senaste och säkerställa att innehållet aldrig blir gammalt eller inkorrekt. Omnia erbjuder verktyg för riktad och målgruppsanpassad kommunikation, strömlinjeformat samarbete och avancerad sökning med träffsäkra resultat. Funktioner som minskar tiden användarna lägger på att söka information och som hjälper dem att samarbeta och utföra sina arbetsuppgifter mer effektivt. Plattformen innehåller även funktionalitet och stöd, inklusive ett avancerat processvisualiseringsverktyg (Process Viewer), för skapande av dokumenthantering och kvalitetsledningssystem.

Omnias kraftfulla sociala medier-funktioner, som till exempel mallar och guider för att enkelt skapa samarbetsforum, hjälper organisationer att stärka sammanhållningen samt öka kunskapsdelningen och medarbetarengagemanget. Med en väl utvecklad integrationsportfölj möjliggörs också smidig integration med interna och externa applikationer, vilket skapar en enhetlig användarupplevelse.

Med Omnia kan ett företag eller en organisation konsolidera och integrera hela informationsarkivet samt alla dokument, processer, samarbeten och verktyg på ett ställe. Detta kommer att göra all information och andra interna resurser tillgängliga via en gemensam accesspunkt och förse organisationen med en "enda version av sanningen". I förlängningen leder det till stärkt produktivitet och engagemang. Plattformen erbjuder också unika möjligheter för framtida anpassning och utveckling i takt med att era behov utvecklas.

Definition av den digitala arbetsplatsen

En digital arbetsplats är en virtuell form av den traditionella fysiska arbetsplatsen, där människor utför sina arbetsuppgifter och kommunicerar och samarbetar genom en kombination av digitala applikationer, nätverk och molnapplikationer.

Upptäck hur Omnia kan hjälpa dig!

Vill du stärka dina medarbetares engagemang men vet inte var du ska börja? Vill du veta mer om Omnia eller boka en produktdemo? Kontakta oss, vi finns här för att hjälpa dig!